mandag 8. mai 2023

Litt meir om autolenkinga

Per i dag (8. mai 2023) er vi kome til og med Hen, gardsnummer 43, i autolenkingsprosessen, og det kan vere av interesse å sjå korleis dei enkelte bustadane med folk (familiegrupper) ser ut på dette stadiet.

Av praktiske grunnar viser vi ein mindre gard, Stranda gnr. 36. I stad-vinduet ser den slik ut:
med Stranda gnr 36

Dei to øvste bustadane, 1 og 2, er altså frå matrikkelen 1886, bruksnr. 1 og 2, som forklart i dette første innlegget om funksjonen. Til desse bustadane blir det ikkje lagt folk (familiegrupper) under autolenkinga. Det er ein operasjon som må gjerast seinare ved bruk av andre kjelder enn dei som er lagt inn i databasen, der særleg pante- og grunnboksinformasjon er sentral.

For ordens skyld: autolenkinga inkluderer eit manuelt ettersyn av dei oppretta lenkene. Det er desse vi må fakturere til historielaget. Eit døme: i prosessen (ikkje på Stranda) dukka ei Anne Hansd. opp som gift tre gonger, med høvesvis Ola Olss., Knut Knutss. og Ola Knutss. Gjennomsyn viste at i alle fall to av desse var på si side enkjemenn … og det var ikkje mogleg å finne dei tidlegare ekteskapa på nokon enkel måte. Etter mykje søking og leiting måtte vi markere desse med status ‘SJEKK’ for å ta dei att seinare. 

Under [3. Stranda] i figuren finn vi nå desse familiegruppene:
Familiegrupper Stranda gnr 36 etter autolenkinga.

Dette er altså alle par som er kopla til Stranda gjennom ei eller anna kjelde, stort sett folketeljingane, men kan òg vere tilkopla på anna vis.

I BSS (programmet) ser den første (eldste førebels) familien, Brit og Søren, slik ut:


Og som forklart tidlegare, i personvinduet, det midtre feltet, er dei personane som er lenka vist med blå skrift og tilnærma 'ferdig' oppsett. Søren var som vi ser av hendingsvinduet døypt i 1799 og ved å klikke på den ser vi at foreldra var Guri og Ola, busett på Stranda, så Søren var nok 'gardgut' (det må sjølvsagt stadfestast seinare). Kona Brit var frå Nes, det ser vi ved å gå inn på same måte på hennar hendingsliste. Men der er det ikkje nummertilvising, for gardane i Grytten er førebels ikkje autolenka. 

Av barna er fire autolenka, og dei har status LENKA, medan foreldra har status NESTE, sjå forklaringa her. Av hendingslista ser vi at Brit og Søren hadde to barn til, Kristine og Anne, men dei er førebels ikkje lenka.

Av vinduet øvst ser vi hendingane til foreldra til Søren (Guri og Ole). I det nedste vidnuet ser vi hendingar til relaterte personar; barn til barna og søsken til hovudpersonane. Alt dette skal lenkast saman til 'fullstendige' personar etterkvart i prosessen.

BSS har utskriftsfunksjon som blir viktig i ein sluttfase. Da kan vi ta ut utskrifter for korrekturformål, som ein del av kvalitetssikringa. Utskrifta av denne familien per nå, altså etter autolenking, men før vidare arbeid, ser slik ut:


Nå er altså dette ei heilt førebels oppsett. Vi ser at Brit og Søren også var busette på Nakken, og ved å sjå på årsaken ser vi at det gjeld folketeljinga 1865 da dei var der som sjølveigarar med kår av Stranda. Men det gardshistoriske tilhøvet mellom Nakken og Stranda må granskast nærare.

To av barna, Ola og Per, står førebels nedanfor på Stranda med familieinformasjon, men den er neppe fullstendig og vil bli supplerte seinare i prosessen.

Familie 3-2, Kari og Hans, har førebels hamna her fordi dei er busett på Stranda da barna vart døypte - men som husmannsfolk. Kvar dei budde må avklarast seinare i prosessen.

Det er elles rimeleg enkelt å forstå at for større matrikkel-/namnegardar som Breivika og Hen blir tilsvarande bilde meir kompliserte. Men autoprosessen er altså til god hjelp.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Utfordring til slektsgranskarar: Anders Olss. f. ca. 1780

Som det går fram denne bloggforklaringa , får alle som blir lenka ein status (lenka, innflytt, neste m.fl.) undervegs i denne fasen. I blog...